Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Primăria Medgidia informează asociațiile de proprietari interesate de anveloparea blocurilor, cu privire la publicarea spre consultare a Ghidului Solicitantului, Operațiunea A – ″Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale‶.

Potrivit ghidului, noțiunea de bloc – clădire – bloc de locuinţe reprezintă condominiu cu o înălțime de minim P+2 – proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale definite, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză.

Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe asociaţii de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului.

90% finanțare nerambursabilă

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 1. a) 90% finanțare nerambursabilă şi din alocaţii de la bugetul de stat;
 2. b) 5% din alocaţii de la bugetul de stat, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul de stat faţă de contribuţia prevăzută la lit. a;
 3. c) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%.

Contribuţia Asociaţiei de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile) este:

 1. a) cota de contribuție ce revine asociației de proprietari din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E (Construcție+Montaj+Echipamente) şi din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E (Construcție+Montaj+Echipamente) corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice;
 2. b) 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:

– apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;

– apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Reabilitare termică și sisteme alternative de energie regenerabilă

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:

 1. Acțiuni de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidenţiale;
 2. Acțiuni auxiliare care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.

Acțiunile de creștere a eficienței energetice includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:

 1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă;
 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 4. Alte activităţi suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei.

Ce include reabilitarea termică

Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă pot cuprinde:

 1. izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 2. izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a blocului (îmbunătățirea izolării și inerției termice);
 3. închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, inclusiv înlocuirea parapeților la balcoane, acolo unde din construcția blocului parapeții nu sunt realizați tehnic astfel încât să poată susține o închidere de balcon cu tâmplarie performantă energetic (ex. înlocuirea parapeților din sticlă/metal cu parapeți din zidărie);
 4. izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ sistemului de furnizare a apei calde de consum pot cuprinde:

 1. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
 2. repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2;
 3. repararea/înlocuirea/realizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, inclusiv folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”;
 4. reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă.

Surse de energie verde

Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură/centrale termice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

Alte activități suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei pot cuprinde:

 1. procurarea/montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă de consum ;
 2. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe; instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, în spatiile comune ale blocului de locuințe, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie;
 3. realizarea lucrărilor de branșare /rebranşare a blocului de locuinţe/apartamentului la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;
 4. implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale.

Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) pot cuprinde:

 1. achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;
 2. achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic;
 3. procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe și/sau a obiectelor de inventar, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare;
 4. achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

Acțiuni auxiliare, eligibile în limita a 15% din buget

Acțiunile auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare sunt necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice (valoare eligibilă în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor din bugetul cererii de finanțare) și cuprind:

 1. înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, etc. (inclusiv montarea paratrăsnetelor);
 2. repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
 3. repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 4. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 5. repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
 6. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
 7. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;
 8. măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);
 9. crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (de exemplu rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
 10. refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);
 11. procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective;
 12. înlocuirea/modernizarea liftului existent.

 

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *