Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consilierii locali din Medgidia s-au reunit joi, 15 decembrie, în ședință și au aprobat toate cele 26 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect admis se referă la modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a demisiei consilierului Viorel-Ciprian Copilu.

Următorul punct votat de consilierii locali pe ordinea de zi a fost cel referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023. Toate se vor menține la același nivel, urmând să fie actualizate cu indicele inflației, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Un alt proiect aprobat a fost cel privind actualizarea tarifelor și taxelor practicate de Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, în anul 2023. Următorul punct aflat pe ordinea de zi a constat în validarea Dispoziției primarului nr. 1169/28.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

Totodată, a fost aprobată încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.

De asemenea, consilierii locali au votat cu majoritate de voturi aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 312/04.11.2021.

Podul rutier peste Canal va fi reabilitat

Prin următoarele puncte aflate pe ordinea de zi au fost aprobate îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la HCL nr. 73/09.08.2010 și aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod rutier peste Canalul Dunăre-Marea Neagră din municipiul Medgidia, județul Constanța”.

În ședința de joi a fost aprobat și proiectul privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Medgidia.

Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul UAT Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12875/28.11.2022.

Alt proiect care a întrunit votul consilierilor a fost cel referitor la dezmembrarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 6.187 mp, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, jud. Constanța, având număr cadastral 110783 și înscris în Cartea funciară nr. 110783 a localității Medgidia.

În continuarea ședinței a fost aprobată transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108530 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108530 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 5, jud. Constanța.

La punctele 15, 16, 17, 18 și 19 a fost aprobată vânzarea prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane în suprafață de 2.816 mp, 428 mp, 639 mp și 364 mp aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110853, 110842, 110852, 110839,  110650 situate în localitățile Remus Opreanu, Valea Dacilor și Medgidia.

Mai multe burse în anul școlar 2022-2023

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ″Plan urbanistic zonal construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, stație de transformare și racordare la SEN – Romcim SA.

Următoarele proiecte admise au privit alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 2023, suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, pentru elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” din municipiul Medgidia și modificarea HCL nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

În continuarea ședinței au fost aprobate documentația specifică delegării serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia și rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2022.

Dotări noi pentru ambulatoriul Spitalului Medgidia

La finalul ordinii de zi a fost aprobată „Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului finanțat prin PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I 1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *